Lịch sử hình thành và sự phát triển của công nghệ USB

Lịch sử hình thành và sự phát triển của công nghệ USB

03/08/2009

Universal Serial Bus đã xuất hiện từ năm 1995. Từ đó đến nay công nghệ USB đã trải qua hai thế hệ – USB 1.0 và USB 2.0

Xem thêm...