Truyền tin qua email cũng giống như virus

Truyền tin qua email cũng giống như virus

11/08/2009

Những nhà nghiên cứu phương thức martketing bằng cách truyền email khẳng định rằng cách làm này có một thời kỳ ủ bệnh nhất định với mỗi ca lây nhiễm.

Xem thêm...