Word : Đánh dấu nhiều trang trong tài liệu

Trong Word để đánh dấu nhiều trang một lúc bạn giữ phím Shift sau đó cuộn chuột tới trang cần đánh dấu .
Trong Word để đánh dấu nhiều trang một lúc bạn giữ phím Shift sau đó cuộn chuột tới trang cần đánh dấu . Tuy nhiên nếu tài liệu Word có quá nhiều trang cần đánh dấu nhiều khi gây khó khăn cho người dùng .
Để đánh dấu nhiều trang một lúc liên tiếp bạn có thể dùng  macro sau
Sub selectpages ()
Dim rgePages As Range
Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=2
Set rgePages = Selection.Range
Selection.GoTo What:=wdGoToPage, Which:=wdGoToAbsolute, Count:=5
rgePages.End = Selection.Bookmarks("\Page").Range.End
rgePages.Select
End Sub


Count:=2 là bắt đầu từ trang thứ 2
Count :=5 là kết thúc tới trang thứ 5

Hoặc bạn có thể dùng công cụ Kutools for Word có tiện ích chọn trang
Kutools > Pages > Select Pages
 

 
Bạn có thể chọn nhiều trang cùng một lúc liên tục nhau hoặc xen kẽ tùy biến