Tạo mục lục đơn giản trong Word 2007

Cách thức tạo mục lục tự động trong Word 2007 rất đơn giản cách thức tiến hành như sau

Mở File bạn muốn tạo mục lục trong Microsoft Word 2007

\"\"

 

Những mục I , II , III được cho là mức cao nhất với Heading 1 và bấm chọn Modify khi bạn muốn thay đổi màu sắc , Font , kiểu chữ ....

 

\"\"

 

Sau khi hoàn tất sự thay đổi bấm nút OK

Bạn cũng làm tương tự để định nghĩa mức thứ hai trong Mục lục bấm References và chọn Add Text và chọn Level 2

\"\"

 

Sau đó làm tiếp như với Heading 1 là chọn với lựa chọn chọn Styles trong menu Home  là Heading 2

 

\"\"

 

Bạn nhớ đưa chuột lựa chọn vào trang có tiêu đề Mục lục rồi bấm chọn Insert Tablet of Contents

 

\"\"

 

\"\"\"\"