Microsoft Word : Không thể copy đè lên đoạn văn bản

Trong Microsoft Word đôi khi gặp trục trặc nhỏ đó là khi đánh lẽ copy đè lên một đoạn văn bản đã được đánh dấu thì nó không thực hiện đúng như vậy

mà đẩy nội dung đã đánh dấu sang một bên sau đó dán phần bạn đã copy vào bên cạnh .

Để xử lí điều khó chịu này bạn làm như sau .

Bấm menu File > Options > Advanced .

Bạn đánh dấu tích vào mục Typing replaces selected text

 

\"\"