Mail Merge trong Word không giữ được định dạng dữ liệu của Excel

Nhiều trường hợp khi bạn dùng tính năng trộn thư ( Mail Merge ) trong Word kết hợp với file dữ liệu của Excel như khi chuyển sang Word nó lại không giữ được định dạng gốc .

Ví dụ ở hình dưới là dữ liệu của Excel

 

\"\"

 

Và khi chuyển sang Word nó lại xuất hiện ở dạng như hình dưới

 

\"\"

 

Khi đó bạn thấy nó không còn dấu chấm ngăn cách giữa 3 chữ số , hoặc số phần trăm lại bị chuyển đối thành 0,23000000001 ….

Để khắc phục lỗi trên bạn cần làm như sau .

File Excel dữ liệu bạn nên lưu trữ thành định dạng .XLS của kiểu Office 2003 .

Mở  Word , bấm File ( nếu bạn dùng Excel 2010 trở lên ) hoặc nút Office Button ( nếu bạn dùng Excel 2007 ) > Options

Chọn Advanced , đánh dấu tích vào mục Confirm file format conversion on open

 

\"\"

 

Bạn làm tiếp những bước như phần Mail Merger cho tới khi chọn file bằng cách bấm nút Browse để tìm và mở file dữ liệu Excel , khi bấm OK chọn file này bạn chọn MS Excel Worksheets via DDE (*.xls) là sẽ được

 

\"\"

 

Khi ấy những dữ liệu lấy từ Excel chuyển sang Word nó vẫn giữ nguyên được định dạng ban đầu .