Lặp lại hành động thực hiện trong Word

Để lặp lại hành động trước đó một lần trong Word bạn chỉ cần bấm phím F4 hoặc Ctrl+Y ,

nhưng nếu muốn lặp lại hành động này nhiều lần thì bạn phải cần tạo Macro .

Macro để thực hiện hành động lặp lại trong Word như sau

 

Sub DoRepeat()

    Dim CountValue As Integer

    CountValue = Val(InputBox("Ban muon lap lai bao nhiêu lan ?"))

    If CountValue > 0 Then Repeat (CountValue)

End Sub

 

Bạn cũng có thể gán macro DoRepeat trên bằng cách tạo nút bấm trong Word 2007 như sau .

Chuột phải vào thanh Ribbon và chọn Customize Quick Access Toolbar

 

\"\"

 

Trong mục Choose commands from , bạn chọn Macro khi ấy bên dưới xuất hiện những danh sách Macro có trong tài liệu . Bạn chọn DoRepeat và bấm nút Add

 

\"\"

 

 

Khi đó trên thanh công cụ sẽ xuất hiện nút DoRepeat và bạn có thể sử dụng một cách dễ dàng .