In hai mặt giấy trong Word

Một số máy in có khả năng in được hai mặt của một tờ giấy và tính năng này gọi là Duplexing và để có được nó người mua sẽ phải mất thêm một số tiền .

Nếu máy in bạn đang dùng không  có tính năng Duplexing thì phải bạn phải in trang chẵn trước và sau đó xoay giấy in trang lẻ .

 

\"\"

 

Một Macro dưới đây hỗ trợ cho bạn làm việc này .

Bạn mở file word muốn in và đưa thêm Macro có nội dung như sau

 

Sub PrintBothSides()

    Dim iTemp As Integer

    ActiveDocument.PrintOut Copies:=1, PageType:=wdPrintOddPagesOnly

    iTemp = MsgBox("Xoay giấy để tiếp tục ", vbOKCancel, "in hai mặt")

    If iTemp = vbOK Then

        ActiveDocument.PrintOut Copies:=1, PageType:=wdPrintEvenPagesOnly

 

Macro trên cho phép bạn in trang lẻ trước và nhắc bạn lật úp giấy để in trang chẵn tiếp theo .