Gỡ bỏ những URL trong file Word

Nhiều khi chúng ta nhận được file có rất nhiều những địa chỉ URL bị ẩn rất khó để có thể xóa kết những địa chỉ này .

Macro dưới đây thực hiện việc xóa toàn bộ những URL có trong file Word .

1. Mở file Word có chứa những URL cần xóa

2. Bấm tổ hợp phím ALT_F11 để mở ra cửa sổ Visual Basic

3. Bấm menu Insert > Module sau đó bạn dán theo nội dung dưới đây

 

Sub FixHyperlinks()

    With ActiveDocument

        While .Hyperlinks.Count > 0

            .Hyperlinks(1).Delete

        Wend

    End With

    Selection.Find.ClearFormatting

    Selection.Find.Replacement.ClearFormatting

    With Selection.Find

        .Text = "www"

        .Replacement.Text = "www"

        .Forward = True

        .Wrap = wdFindContinue

     End With

    Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll

End Sub

 

4. Quay trở lại Word và chạy Macro FixHyperlinks ( nếu bạn đang dùng Word 2007 hãy chọn tab Developer , chọn Macro ) .