Tạo bản tin 3 Slide trong một trang có kèm theo dòng kẻ để ghi chú thích

Việc in nhiều Slide trong một trang giấy là việc làm đơn giản nhưng nếu không  phải là 03 Slide trong cùng một trang

thì bạn không  thể có những đường kẻ bên cạnh để có thể ghi tay chú thích .

Ví dụ nếu có 04 Slide trong cùng một trang giấy khi in ra sẽ như hình dưới

 

\"\"

 

Bạn sẽ thấy bên cạnh 4 Slide thu nhỏ này không  có những dòng kẻ cần ghi chú thích bằng tay nếu bạn muốn . Nhưng nếu bạn chọn 3 Slide trong một trang giấy sẽ có thêm những dòng kẻ này , và chỉ 3 Slide / trang mới có ( phần gạch đỏ ) như hình trên cùng .

Cách thức thiết lập như sau .

Bấm menu File , chọn Print . Trong phần Print what bạn chọn Handouts và trong phần Handouts có mục Slide per page bạn chọn 3

 

\"\"