Thiết lập lại ngôn ngữ tiếng Anh trong PowerPoint

Trong nhiều trường hợp bạn có file trình chiếu PowerPoint bằng tiếng Anh nhưng bạn không thể sử dụng được phần kiểm tra chính tả

vì ngôn ngữ trong đó bị hiểu không phải là tiếng Anh ví dụ như tiếng Đức , Pháp …. Như vậy làm thế nào để chuyển toàn bộ ngôn ngữ trong đó sang tiếng Anh nhưng PowerPoint lại không  hề có tính năng như vậy , khi đó bạn lại dùng Macro riêng lẻ và cách thức tiến hành như sau

 

  • Mở file trình chiếu PowerPoint
  • Bấm tổ họp phím Alt-F11 để mở cửa số Microsoft Visual Basic .
  • Bấm menu Insert > Module và bạn copy nội dung bên dưới

 

Sub SetLangUK()
Dim scount, j, k, fcount
scount = ActivePresentation.Slides.Count
For j = 1 To scount
fcount = ActivePresentation.Slides(j).Shapes.Count
For k = 1 To fcount 'change all shapes:
If ActivePresentation.Slides(j).Shapes(k).HasTextFrame Then
ActivePresentation.Slides(j).Shapes(k).TextFrame _
.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUK
End If
Next k
fcount = ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes.Count
For k = 1 To fcount
If ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes(k).HasTextFrame Then
ActivePresentation.Slides(j).NotesPage.Shapes(k).TextFrame _
.TextRange.LanguageID = msoLanguageIDEnglishUK
End If
Next k
Next j
End Sub

 

  • Quay trở lại PowerPoint
  • Chọn tab Developer > Macro và chạy macro có tên là SetLangUK