AdMob : Tài khoản iPhone chiếm 50% lưu lượng Mobile toàn cầu

Theo khảo sát của AdMob , những tài khoản của iPhone đã chiếm 50% lưu lượng sử dụng Mobile tại Mỹ , Anh và toàn cầu . Đó là bản báo cáo đầu tiên hàng tháng của AdMob sau khi bị Google mua lại hồi đầu tháng này với giá 750 triệu USD
Theo khảo sát của AdMob , những tài khoản của iPhone đã chiếm 50% lưu lượng sử dụng Mobile tại Mỹ , Anh và toàn cầu . Đó là bản báo cáo đầu tiên hàng tháng của AdMob sau khi bị Google mua lại hồi đầu tháng này với giá 750 triệu USD .

 

Lưu lượng này của Apple đã tăng 7% thị phần so với tháng trước , chiếm 50% lưu lượng toàn cầu . Symbia giảm từ 29% xuống còn 25% . Android chiếm vị trí thứ ba , tăng từ 10% lên 11% .  

RIM BlackBery mất 1% xuống còn 7% và Windows Mobile giảm từ 5% xuống còn 3% .

Thị phần lưu lượng Apple tại Mỹ tăng 7.2% để đạt 55% . Trong khi đó Android tăng từ 17% lên 20% ( hầu hết từ những sản phẩm của HTC ) và RIM mất 2% với 12% thị phần . Việc sử dụng trong Palm Pre cũng giảm đi trong tháng Mười , thị trường của WebOS giảm từ 10% xuống còn 5% .

Xu hướng tương tự cũng xảy ra tại Anh , Apple chiếm 74% lưu lượng SmartPhone , tăng 3% so với tháng trước  . Symbian và Android đều mất 1% so với tháng Chín , tương ứng từ 12% xuống còn 11% và từ 11% xuống còn 10% .

 \"\"