Dropbox yêu cầu người dùng trước năm 2012 Reset lại mật khẩu

Bắt đầu từ ngày hôm nay Dropbox yêu cầu người dùng Reset lại những mật khẩu tài khoản của họ do vụ xâm nhập an ninh xảy ra giữa năm 2012 .

 

Bức thư mà người dùng  nhận được cho chứa liên kết tới phần hỗ trợ của Dropbox để giải thích tại sao họ cần phải làm như vậy . Dropbox cho biết họ mới nhất thấy có một số thông tin chi tiết về tài khoản người dùng Dropbox bị tiết lộ trên mạng . Dữ liệu này bao gồm địa chỉ Email , mật khẩu … Sau khi phân tích họ tin rằng đó là một vụ xâm nhập xảy ra vào giữa năm 2012 và yêu cầu những người dùng đăng kí trước giữa năm 2012 cần Reset lại những mật khẩu tài khoản của họ .