Sao chép cấu trúc thư mục thành file dữ liệu dữ liệu PST mới trong Microsoft Outlook

Nếu trong Microsoft Outlook bạn muốn sao chép cấu trúc với những cây thư mục của một file PST cũ thành một file dữ liệu mới để tiện cho việc sao lưu thì cách thức như sau .

 

Nếu như bạn dùng Outlook 2010 hoặc 2013 thì chọn File > Info > Cleanup Tools > Archive.

 

\"\"

 

Trong Outlook 2007 , chọn File > Archive

 

\"\"

 

Chọn Archive this folder and all subfolders

Chọn thư mục gốc của file dữ liệu cụ bạn muốn lấy cấu trúc .

Bấm nút Browse để đưa tên file dữ liệu mới và đường dẫn của nó , rồi bấm OK

 

\"\"

 

Khi ấy bạn quay trở lại Microsoft Outlook bạn sẽ thấy xuất hiện file Archive mới với cấu trúc cây thư mục như file PST cũ .