Outlook : Tự động đánh dấu Email đã được đọc trong khi đang xem trước (Preview)

Nếu bạn muốn tự động đánh dấu bức thư đã được đọc trong khi đang xem trước trong Outlook , cách thức như sau .

 

Trong Outlook 2007 , bấm menu Tools > Options

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Options , chọn tab Other > Reading Pane

 

\"\"

 

Đánh dấu tích vào Mark items as read when viewed in the Reading Pane và vào khoảng thời gian chờ nào đó để trước khi đánh dấu như là đã được đọc trong mục Wait seconds before marking item as read .

 

\"\"

 

Đối với Outlook 2010 và 2013 , bấm nút File > Options

 

\"\"

 

Chọ Advanced > Reading Pane

 

\"\"

 

Đánh dấu tích vào Mark items as read when viewed in the Reading Pane và vào khoảng thời gian chờ nào đó để trước khi đánh dấu như là đã được đọc trong mục Wait seconds before marking item as read .

 

\"\"