Gỡ bỏ dòng “Sent From Mail For Windows 10” trong ứng dụng Mail

Ứng dụng Mail trong Windows 10 có dòng chữ “Sent from Mail for Windows 10” gây khó chịu cho nhiều người

để gỡ bỏ dòng chữ này cách làm như sau

 

\"\"

 

Mở ứng dụng Mail ,bấm biểu tượng bánh răng để mở phần Settings , chọn Options

 

\"\"

 

Tìm tới mục Signature , trong trường Use an email signature bạn chuyển thành Off

 

\"\"