FireFox 43 vô hiệu hóa những Extension không kí , làm thế nào để kích hoạt được

FireFox 43 đã tới và Mozilla đã có bước đi quan trọng về bảo mật đó là việc trình duyệt  mới này vô hiệu hóa những Add-On không được xác thực .

Điều này là có ích để ngăn chặn những Add-On độc hại cài đặt với trình duyệt  .

Tuy nhiên bạn có thể dùng được với những Add-On chưa được kí với cách như sau :

  • Mở about:config .
  • Tìm kiếm từ khóa \"xpinstall.signatures.required\" , chuyển đối giá trị của nó từ “True” thành “False” .
  • Khởi động lại trình duyệt   .

Theo kế hoạch Mozilla sẽ gỡ bỏ từ khóa trên trong about:config từ bản FireFox 44 .