Công cụ giải mã mã độc đòi tiền chuộc ODCODC

Các chuyên gia an ninh BloodyDolly đã tạo ra công cụ để giải mã miễn phí không phải trả tiền chuộc những file đã bị mã độc đòi tiền chuộc ODCODC mã khóa .

ODCODC là họ mã độc đòi tiền chuộc lần đầu tiên xuất hiện vào cuối tháng Năm ảnh hưởng tới một số ít người dùng và không phổ thông như CryptXXX , Cerber hay Locky .

BloodyDolly đã tạo được công cụ giải mã bẻ khóa mã hóa RSA-2048 của ODCODC để khôi phục dữ liệu cho những nạn nhân . Những người bị ảnh hưởng bởi mã độc này có thể tải bộ giải mã từ diễn đàn Bleeping Computer . Những hướng dẫn sử dụng có trong gió tải về trong file README.txt những người dùng cũng có thể yêu cầu trợ giúp từ diễn đàn trên .

Cũng như hầu hết những công cụ giải mã hiện tại người dùng phải cần hai file một là file chưa bị mã hóa và file thứ hai chính là file kia nhưng đã bị mã hóa .