Tính tổng những giá trị dựa trên tháng và năm

Nếu như có một dãy những giá trị , cột A có chứa ngày tháng năm và cột B có chúa những giá trị số ,

bạn muốn tính tổng những con số dựa trên tháng và năm từ cột khác . Như hình dưới , ví dụ bạn muốn tính tổng những đơn hàng trong tháng 1/2016

 

\"\"

 

Để làm việc này bạn dùng công thức như sau

 

=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A15)=1)*(YEAR(A2:A15)=2016)*(B2:B15))

 

A2:A15 là những ô có chứa ngày .

B2:B15 và những giá trị số tương ứng bạn muốn tính tổng