Thêm Conditional Formatting tới những ô trong Google Sheets

Google đã đưa ra tính năng Conditional Formatting cho ứng dụng trực tuyến Google Sheets .

Tuy nhiên tính năng này trên Google Sheets không thực sự ấn tượng nếu như bạn đã dùng nó trong Microsoft Excel để có thể phân biệt giữa những ô dựa trên giá trị của chúng .

Conditional Formatting trong Google Sheets cho phép bạn nhập những tiêu chí khác nhau dựa trên văn bản , số liệu hoặc giá trị dữ liệu .

Để truy cập tới Conditional Formatting chọn tab Format > Conditional Formatting .

 

\"\"

 

Bạn có thể tạo định dạng cho từng ô dựa trên tiêu chí như :

 • Ô trống
 • Ô không trống
 • Có chứa đoạn Text
 • Text không có nội dung như
 • Đoạn Text chính xác .
 • Ngày
 • Trước ngày đó
 • Sau ngày đó
 • Lớn hơn
 • Lớn hơn hoặc bằng
 • Nhỏ hơn
 • Nhỏ hơn hoặc bằng
 • Khoảng từ
 • Không nằm trong khoảng
 • Công thức tùy biến

 

\"\"

 

Sau khi bấm “Done” , bạn có thể thêm điều kiện thứ hai và sau đó kéo-thả một điều kiện tới một ô khác để chọn thứ tự thực hiện những quy tắc

 

\"\"