Tạo thanh dữ liệu bằng Conditional Formatting trong Excel

Nếu như bạn có dãy dữ liệu như hình dưới và muốn hiển thị theo kiểu thanh dữ liệu theo kiểu cột cho biết khoảng mức phần trăm một cách đơn giản

 

 

\"\"

 

Bạn có thể dùng Condition Formatting để thực hiện việc này một cách đơn giản nhất .

Chọn những ô bạn muốn tạo thanh dữ liệu , bấm Home > Conditional Formatting > New Rule  

 

\"\"

 

Chọn Format cells based on their values .

Chọn Data Bar trong phần Format Style .

Chọn Number trong cả phần MinimumMaximum .

Phần Value bạn gõ giá trị ở Minimum là 0 và Maximum là 100

Trong mục Fill , chọn Solid FillColor bạn chọn màu cho thanh dữ liệu  

 

\"\"

 

Khi bấm OK bạn sẽ thấy những thanh dữ liệu như hình dưới .

 

\"\"