Nhận dạng và đánh dấu những ô hợp nhất (Merged Cell) trong Excel

Trong file Excel nhiều lúc xảy ra một số vấn đề mà nguyên nhân do xuất hiện những ô hợp nhất (Merged Cell) , ví dụ như phép lọc không được hoàn toàn , dịch chuyển cột dữ liệu bị lỗi …

 

Làm thế nào để nhận biết và đánh dấu những ô đang Merge Cell ?

Bấm tổ hợp phím CTRL-F để mở cửa sổ Find and Replace , chọn tab Find > Options > Format

 

\"\"

 

Chọn tab Alignment , đánh dấu tích vào Merge cells , bấm OK

 

\"\"

 

Lúc đó quay trở lại Find and Replace , bấm Find All . Khi đó tất cả những ô Merged Cell sẽ được liệt kê

 

\"\"

 

Tuy nhiên bạn có thể dùng một Macro đơn giản để đánh dấu những ô Merged Cell

 

Sub FindMergedcells()

Dim x As Range

For Each x In ActiveSheet.UsedRange

If x.MergeCells Then

x.Interior.ColorIndex = 8

End If

Next

End Sub

 

Khi chạy Macro này nó sẽ đánh dấu bằng màu những ô Merged Cell

 

\"\"