Nối tất cả bảng dữ liệu cùng dạng từ nhiều Sheet vào thành 1 Sheet

Trong Excel , giả sử bạn có nhiều bảng dữ liệu ở nhiều Sheet khác nhau , tất cả các bảng này đều có chung một kiểu định dạng , như hình dưới

 

 \"\" \"\" \"\"

Làm thế nào để nối tất cả những bảng dữ liệu này lại với nhau trong một Sheet ?

Để làm được việc này bạn cần tạo một macro , cách thức như sau . Mở file Excel bạn muốn nối những bảng dữ liệu này lại với nhau . Bấm tổ hợp Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic , trong cửa sổ này bạn chọn menu Insert > Module , bạn dán nội dung bên dưới

 

Sub Combine()

Dim J As Integer

On Error Resume Next

Sheets(1).Select

Worksheets.Add

Sheets(1).Name = \"Test\"

Sheets(2).Activate

Range(\"A1\").EntireRow.Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(\"A1\")

For J = 2 To Sheets.Count

Sheets(J).Activate

Range(\"A1\").Select

Selection.CurrentRegion.Select

Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select

Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range(\"A65536\").End(xlUp)(2)

Next

End Sub


Quay trở lại Excel , chạy macro có tên là Combine , bạn sẽ thấy một Sheet mới có tên là Test được tạo ra với những bảng dữ liệu đã được nối .

 

\"\"

 

Nếu bạn muốn gộp vào Sheet có tên là gì thì đổi tên Test trong macro trên ,