Lọc dữ liệu trong Excel với hai điều kiện

Thông thường để lọc dữ liệu trong Excel bạn có thể dùng chức năng AutoFilter hoặc Advanced Filter trong một cột dữ liệu .

Nhưng nếu bạn muốn lọc kết quả thông qua hai cột với yêu cầu cần hai tham số cách thức tiến hành như sau .

Ví dụ dưới đây là bảng dữ liệu với yêu cầu cần lọc ra khách hàng mua Rượu Vang Bỉ mà mua chưa tới 50 thùng .

\"\"

 

Bạn chọn menu Data > Filter > Advanced Filter

\"\"                                 

 

Cửa sổ Advanced Filter hiện ra . Đầu tiên bạn chọn khu vực dữ liệu cần lọc bằng cách bấm vào mũi tên da cam phía cuối của mục List range

\"\"

 

Đánh dấu khu vực dữ liệu cần lọc . Trong ví dụ trên khu vực này từ A1 tới E14 . Sau khi kết thúc đánh dấu bấm lại vào nút mũi tên màu cam để quay trở lại cửa sổ Advanced Filter

\"\"

 

Tiếp theo bạn cần bấm mũi tên da cam trong mục Criteria range

\"\"

 

Chọn khu vực dữ liệu mà bạn muốn đưa ra chuẩn để lọc . Trong ví dụ trên Mã số chính là WINEB và số lượng ít hơn 50 từ I1 tới J2

\"\"

 

Bạn lại bấm nút mũi tên da cam để quay trở lại cửa sổ Advanced Filter và bấm OK để thực hiện việc lọc . Kết quả thu được bên dưới với hai đơn hàng #03 và #07

\"\"

 

Tuy nhiên như hình dưới đây có nhu cầu cần lọc khác

\"\"

 

Trong dữ liệu trên người dùng muốn lọc bên cột TK Nợ và TK Có giá trị là 1111

Kết quả sau khi lọc

\"\"

 

\"\"\"\"\"\"