Làm nổi cột hoặc hàng theo màu tại những vị trí được chọn trong Excel

Nhiều khi trong công việc bạn muốn bấm chọn một ô nào đó nhưng lại muốn được đánh dấu cả hàng để tiện theo dõi như hình dưới

 

 

 \"Highlight

 

Tuy nhiên trong Excel lại không có tiện ích như vậy , và để làm được bạn cần có một đoạn mã nhúng trong đó , cách làm như sau :

Bấm chuột phải vào tên Sheet > View Code , sau đó bạn dán nội dung bên dưới

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

With Cells.Interior

        .Pattern = xlNone

        .TintAndShade = 0

        .PatternTintAndShade = 0

End With

With Rows(Selection.Row).Interior

        .Pattern = xlSolid

        .PatternColorIndex = xlAutomatic

        .Color = 5296274

        .TintAndShade = 0

        .PatternTintAndShade = 0

End With

End Sub

 

 

Tương tự như vậy muốn đánh dấu cột như hình dưới , thì bạn làm tương tự như trên nhưng cần đoạn mã sau

 

\"highlight-Column\" 

 

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)

With Cells.Interior

        .Pattern = xlNone

        .TintAndShade = 0

        .PatternTintAndShade = 0

End With

With Columns(Selection.Column).Interior

        .Pattern = xlSolid

        .PatternColorIndex = xlAutomatic

        .Color = 5296274

        .TintAndShade = 0

        .PatternTintAndShade = 0

End With

End Sub