Hàm Sum dùng trong công thức mảng

Bạn có thể dùng công thức mảng để cộng giá trị một cột tương ứng với hai giá trị khác ở cột khác được mang ra so sánh .

 

Ví dụ trong hình dưới cộng những giá trị trong cột A ở vị trí tương ứng khi cột B bằng 150 và cột C bằng U

 

\"\"

 

Bạn làm công thức

=SUM((A1:A5)*(B1:B5=150)*(C1:C5=\"U\"))

rồi bấm tổ hợp phím CTRL_SHIFT-Enter để tạo công thức mảng khi ấy sẽ xuất hiện thêm hai dấu { } ở đầu công thức

{=SUM((A1:A5)*(B1:B5=150)*(C1:C5=\"U\"))}

Hoặc bạn tạo công thức khác như sau

=SUM((A:A)*(B:B=150)*(C:C=\"U\"))

Rồi bấm tổ hợp phím CTRL_SHIFT-Enter

 

Ví dụ 2 , cộng giá trị cột AB khi giá trị trong cột E và cột AB bằng giá trị chuẩn nào đó

 

\"\"

 

Cộng giá trị cột AB khi giá trị tương ứng của cột E = 2 và cột AB có giá trị lớn hơn 0 , khi đó công thức của bạn là

 

=SUM((AB5:AB13)*(E5:E13=2)*(AB5:AB13>0))

 

Bấm tổ hợp phím CTRL_SHIFT-Enter để tạo công thức mảng