Hàm COUNTIF trong Excel

Giả sử như bạn có bảng dữ liệu bên dưới

 

 

\"Countif\"

 

Bạn muốn tính xem trong cột A có bao nhiêu giá trị là 1999 thì bạn có thể dùng theo công thức sau và kết quả để ổ ô C2 sẽ cho số liệu bằng 3

 

=COUNTIF(A:A,”1999”)

 

Hoặc

 

=COUNTIF(A:A,B2)

 

Công thứ trên ô B2 có chứa giá trị 1999 .

Nếu như bạn lại muốn đếm xem trong cột A có bao nhiêu số lớn hơn hoặc bằng 2001 , cho kết quả ổ ô C4 , sẽ bằng 9 , theo công thức sau

 

=COUNTIF(A:A,”>=2001” )

 

Hoặc công thức

 

=COUNTIF(A:A,”>=”&B4)

 

Ở đây B4 có chứa giá trị 2001 .

Nếu như muốn đếm những giá trị lớn hơn hoặc bằng 2001 và nhỏ hơn hoặc bằng 2005 thì bạn phải gộp hai công thức COUNTIF và cho kết quả ô C6 như sau :

 

=COUNTIF(A:A,\">=2001\")-COUNTIF(A:A,\">2005\")