Excel : Xóa những hyperlink nhưng không làm mất định dạng

Khi bạn có file Excel và muốn xóa Hyperlink của ô nào đó thì chỉ cần bấm chuột phải vào ô đó sau đó chọn Remove Hyperlink .

Tuy nhiên việc đó sẽ khiến cho bạn bị mất định dạng của ô dữ liệu đó . Vậy muốn xóa nhiều Hyperlink một lúc nhưng lại vẫn muốn giữ nguyên định dạng thì bạn phải tạo Macro .

Mở file bạn muốn xóa Hyperlink nhưng vẫn muốn giữ nguyên định dạng .

Bấm tổ hợp phím ALT+F11 để mở Microsoft Visual Basic , trong cửa sổ này chọn Insert > Module , bạn dán theo nội dung bên dưới

 

Sub RemoveHlinks()

Dim Rng As Range

Dim WorkRng As Range

Dim TempRng As Range

Dim UsedRng As Range

Dim xLink As Hyperlink

On Error Resume Next

xTitleId = \"Tư vấn tin học 1088\"

Set WorkRng = Application.Selection

Set WorkRng = Application.InputBox(\"Range\", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)

Set UsedRng = Application.ActiveSheet.UsedRange

For Each xLink In WorkRng.Hyperlinks

    Set TempRng = Cells(1, UsedRng.Column + UsedRng.Columns.Count)

    Set Rng = xLink.Range

    Rng.Copy TempRng

    Rng.ClearHyperlinks

    Set TempRng = TempRng.Resize(Rng.Rows.Count, Rng.Columns.Count)

    TempRng.Copy

    Rng.PasteSpecial xlPasteFormats

    TempRng.Clear

Next

End Sub

 

Bạn quay trở lại Excel , chạy Macro này có tên gọi RemoveHlinks , chọn những ô có chứa Hyperlink rồi bấm OK là hoàn tất .