Excel : Xóa cả hàng có chứa một chuỗi kí tự nhất định nào đó

Giả sử bạn có bảng dữ liệu với nhiều hàng và nhiều cột và bạn muốn xóa toàn bộ hàng đó nếu như trong một cột dữ liệu có chứa một chuỗi kí tự nhất định .

Ví dụ như bảng dữ liệu trong hình dưới

 

\"\"

 

Cột A có chứa những ô trong đó bạn muốn xóa những hàng mà ô A tương ứng có chứa chuỗi kí tự “abc” , cách làm như sau

Bạn mở file Excel có chứa file cần làm việc , bấm tổ hợp phím Alt_F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , bạn sao chép nội dung bên dưới

Sub DeleteRows()

    Dim c As Range

    Dim SrchRng

    Set SrchRng = ActiveSheet.Range(\"A1\", ActiveSheet.Range(\"A65536\").End(xlUp))

    Do

        Set c = SrchRng.Find(\"abc\", LookIn:=xlValues)

        If Not c Is Nothing Then c.EntireRow.Delete

    Loop While Not c Is Nothing

End Sub

 

Nếu như bạn ở cột khác thì nhớ thay đổi tham số A1A65536 thành cột tương ứng . Nếu bạn có chuỗi kí tự khác thì nhớ thay thế “abc” thành chuỗi kí tự tương ứng .

Nếu như bạn muốn xóa cả hàng có chứa nhiều chuỗi kí tự khác nhau như \"abc\" và \"xyz\" có thể thay thế dòng

 

Set c = SrchRng.Find(\"abc\",”xyz”, LookIn:=xlValues)

 

Bạn quay trở lại Excel rồi chạy macro có tên là DeleteRows.