Excel : Tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian

Giả sử có ngày bắt đầu và ngày kết thúc , bạn muốn tính thời gian chênh lệch giữa hai ngày này thì nên dùng hàm DATEDIF cách tính như sau .

 

\"\"

 

Nếu muốn tính số ngày chênh lệch giữa hai khoảng thời gian dùng công thức

 

=DATEDIF(A1;B1;”d”)

Muốn tính theo số tháng chênh lệch dùng công thức =DATEDIF(A1;B1;”m”)

Muốn tính theo số năm chênh lệch dùng công thức =DATEDIF(A1;B1;”y”)

Nếu bạn muốn tính ra xem chênh lệch bao nhiều năm , bao nhiêu tháng , bao nhiêu ngày thì dùng công thức

 

=DATEDIF(A1; B1; \"y\") &\" năm; \"&DATEDIF(A1; B1; \"ym\") &\" tháng; \" &DATEDIF(A1; B1; \"md\") &\" ngày\"

 

\"\"

 

Tuy nhiên khi ấy kết quả có thể xuất hiện ví vụ 0 năm hoặc 0 tháng … để loại bổ số 0 này bạn nên dùng theo công thức

 

=IF(DATEDIF(A2;B2;\"y\")=0;\"\";DATEDIF(A2;B2;\"y\")&\" năm \")&IF(DATEDIF(A2;B2;\"ym\")=0;\"\";DATEDIF(A2;B2;\"ym\")&\" tháng \")&IF(DATEDIF(A2;B2;\"md\")=0;\"\";DATEDIF(A2;B2;\"md\")&\" ngày\")

 

\"\"

 

Nếu như bạn muốn tính xem khoảng chênh lệnh thời gian đó là bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày thì bạn dùng công thức

 

=DATEDIF(A1;B1;\"m\")&\" tháng \"&DATEDIF(A1;B1;\"md\")&\" ngày\"

 

\"\"

 

Nếu như bạn muốn trả kết quả tháng và năm theo con số thập phân thì bạn dùng công thức

 

=DATEDIF(A1;B1;\"m\")+(DATEDIF(A1;B1;\"md\")/DAY(EOMONTH(B1;0)))

 

\"\"

 

Nếu muốn tính tuổi so với ngày hiện tại thì bạn dùng công thức

 

=DATEDIF(A1;TODAY();\"y\") & \" năm, \" & DATEDIF(A1;TODAY();\"ym\") & \" tháng, \" & DATEDIF(A1;TODAY();\"md\") & \" ngày\"

 

Trong đó ô A1 chứa ngày tháng năm sinh của bạn .