Excel : Thêm những số 0 đứng trước để thành chuỗi có chiều dài cố định

Giả sử bạn có một cột dữ liệu như cột A ở hình dưới với những chữ số có độ dài khác nhau .

Để chèn thêm những số 0 ở đầu để làm cho những số này thành một chuỗi cố định bạn cần làm công thức như sau

 

=TEXT(A2,\"000000\")

 

\"\"