Excel : Dùng Hàm để tách số và dạng Text ra khỏi một ô

Ví dụ bạn có một cột dữ liệu trong đó có các ô chứa dạng số và dạng kí tự và bạn muốn tách nó như hình dưới

 

 

\"\"

 

Để làm được việc này bạn cần tạo ra một hàm cách thức như sau .

Mở file Excel có chứa nội dung bạn cần tách , bấm tổ hợp phím ALT+F11 để mở cửa số Microsoft Visual Basic .

Bấm Insert > Module và bạn sao chép nội dung bên dưới

 

Public Function SplitText(pWorkRng As Range, pIsNumber As Boolean) As String

Dim xLen As Long

Dim xStr As String

xLen = VBA.Len(pWorkRng.Value)

For i = 1 To xLen

    xStr = VBA.Mid(pWorkRng.Value, i, 1)

    If ((VBA.IsNumeric(xStr) And pIsNumber) Or (Not (VBA.IsNumeric(xStr)) And Not (pIsNumber))) Then

        SplitText = SplitText + xStr

    End If

Next

End Function

 

Quay trở lại Excel .

Nếu muốn lấy những kí tự không phải ở dạng số bạn gõ hàm công thức như sau

 

=SplitText(A2,FALSE)

 

Nếu muốn lấy số thì theo công thức

 

=SplitText(A2,TRUE)

 

\"\"