Excel chèn nhanh những dòng trống ( hàng trống ) xen kẽ

Để chèn dòng trống xen kẽ vào một cột nào đó trong Excel bạn có thể làm một trong hai cách sau :

Cách thứ nhất :

Ví dụ bạn muốn chèn thêm những dòng trống từ A1:E9 , như hình dưới . Trong ô từ F1 tới F9 bạn đưa các số từ 1-9 . Rồi sao chép từ 1-9 bắt đầu từ ô F10 , bạn được như hình dưới .

 

\"\"

 

Chọn tab Data > Sort , chọn Expand the selection , bấm nút Sort

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Sort chọn cột F ( Column F ) trong phần Sort by

 

\"\"

 

Bấm OK , bạn sẽ được như hình dưới

 

\"\"

 

Cách thứ hai :

Ngoài cách trên bạn có thể sử dụng macro nếu như hay phải dùng  với những bảng tính lớn . Nội dung macro như dưới

 

Sub InsertBlackRows()

Dim Rng As Range

Dim WorkRng As Range

Dim FirstRow As Integer, xRows As Integer, xCols As Integer

On Error Resume Next

xTitleId = \"Tu van Tin hoc 1088\"

Set WorkRng = Application.Selection

Set WorkRng = Application.InputBox(\"Range\", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)

FirstRow = WorkRng.Row

xRows = WorkRng.Rows.Count

xCols = WorkRng.Columns.Count

Application.ScreenUpdating = False

WorkRng.Cells(xRows, 1).Resize(1, xCols).Select

Do Until Selection.Row = FirstRow

    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove

    Selection.Offset(-1, 0).Select

Loop

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

 

Khi chạy macro trên nó sẽ hỏi khu vực dữ liệu bạn muốn chèn

 

\"\"