Excel 2016 : Lưu biểu đồ thành file dạng PDF

Excel 2016 cho phép bạn lưu riêng một biểu đồ thành file dạng PDF mà không cần phải tạo riêng nó thành một file riêng , cách thức như sau .

Bấm chọn biểu đồ bạn muốn kết xuất ra dạng PDF , không cần phải chọn những cột dữ liệu của biểu đồ .

 

\"\"

 

Bấm File >Save As và chọn kiểu PDF từ phần “Save as type” , đưa tên file rồi bấm Save

 

\"\"

 

Biểu đồ ấy sẽ được kết xuất thành file dạng PDF . Bạn có thể kết xuất nhiều biểu đồ từ Excel vào một file PDF nhưng phải sắp xếp thứ tự cho đúng và không được để chồng lên nhau .