Excel : Gỡ bỏ những kí tự đặc biệt không phải chữ cái

Giả sử bạn có cột dữ liệu trong những ô có kết hợp các chữ cái cùng với những kí tự khác nhau và bạn chỉ muốn lấy những kí tự thuộc chữ cái
Giả sử bạn có cột dữ liệu trong những ô có kết hợp các chữ cái cùng với những kí tự khác nhau và bạn chỉ muốn lấy những kí tự thuộc chữ cái , như hình dưới
 

 
Để làm được việc đó bạn cần thực hiện macro với nội dung như sau

Sub RemoveNotAlphas()
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
On Error Resume Next
xTitleId = "Tu van Tin hoc 1088"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
    xOut = ""
    For i = 1 To Len(Rng.Value)
        xTemp = Mid(Rng.Value, i, 1)
        If xTemp Like "[a-z.]" Or xTemp Like "[A-Z.]" Then
            xStr = xTemp
        Else
            xStr = ""
        End If
        xOut = xOut & xStr
    Next i
    Rng.Value = xOut
Next
End Sub
 
Chạy macro trên nó sẽ hỏi bạn thực hiện công việc này trong những ô nào