Dùng công thức mảng để đếm số lần xuất hiện trong khoảng thời gian nào đó

Giả sử bạn có một cột số liệu thời gian , như hình dưới , và bạn muốn đếm xem thời gian trước 8 giờ xuất hiện bao nhiêu lần , thời gian từ 8:00 cho tới 8:19 xuất hiện bao nhiêu , thời gian từ 10:00 trở đi xuất hiện bao nhiêu lần .

 

\"\"

 

Để đếm xem thời gian trước 8 giờ xuất hiện bao nhiêu lần bạn cần làm công thức

=SUM(HOUR(B2:B10)<8)*1)

Bấm tổ hợp phím CTRL+SHIFT_Enter để thành công thức mảng có dấu ngoặc ngọn ở hai đầu

{=SUM(HOUR(B2:B10)<8)*1)}

 

Để đếm xem số lần xuất hiện trong khoảng thời gian từ 8:00 tới 8:19 , bạn cần tạo công thức

=SUM((HOUR(B2:B10)=8)*(MINUTE(B2:B10)>=0)*(MINUTE(B2:B10)<=19))

Bấm tổ hợp phím CTRL+SHIFT_Enter để thành công thức mảng có dấu ngoặc ngọn ở hai đầu

{=SUM((HOUR(B2:B10)=8)*(MINUTE(B2:B10)>=0)*(MINUTE(B2:B10)<=19))}

 

Để đếm số lần xuất hiện từ 10:00 trở đi bao nhiều lần bạn làm công thức

=SUM(HOUR(B2:B10)>=10)*1

Bấm tổ hợp phím CTRL+SHIFT_Enter để thành công thức mảng có dấu ngoặc ngọn ở hai đầu

{=SUM(HOUR(B2:B10)>=10)*1}