Dùng Auto-Fill trong Excel trên iPhone và iPad

Mở Excel và vào hai giá trị đầu tiên của hai ô bạn muốn thực hiện Auto-Fill theo hàng hoặc cột .

Chọn hai ô này , trong thanh lựa chọn nổi lên chọn Fill

 

\"\"

 

Bạn sẽ thấy hai mũi tên chỉ xuống dưới và chỉ sang phải , những mũi tên này cho biết hướng những ô bạn muốn chèn những giá trị Auto-Fill

 

\"\"

 

Giũ và kéo mũi tên này theo hướng bạn muốn chèn dữ liệu

 

\"\"