DATEDIF để cho kết quả năm tháng ngày hoặc tháng ngày giữa hai khoảng thời gian

Giả sử có ngày đầu tiên ở ô A1 là 15/02/1997 và ngày kết thúc ở ô B1 là 18/01/2016 ,

bạn muốn tính xem trong khoảng thời gian trên được bao nhiêu năm , tháng và ngày thì cần dùng  công thức như sau

 

=DATEDIF(A1;B1;\"Y\")&\" năm \"&DATEDIF(A1;B1;\"YM\")&\" tháng \"&DATEDIF(A1;B1;\"MD\")&\" ngày\"

 

Khi ấy bạn sẽ được kết quả bằng : 18 năm 11 tháng 3 ngày

 

Nếu như bạn muốn tính xem giữa hai khoảng thời gian trên là bao nhiều tháng và ngày thì dùng công thức

 

=DATEDIF(A1;B1;\"M\")& \" tháng \" &DATEDIF(A1;B1;\"MD\")& \" ngày\"

 

Sẽ được kết quả là : 227 tháng 3 ngày