Công thức thêm dấu gạch ngang giữa những số điện thoại

Giả sử bạn có cột đã có những số điện thoại viết liền nhau và muốn phân tách giữa chúng bằng dấu gạch ngang hoặc dấu chấm cho dễ nhìn , như hình dưới   Để làm được như vậy bạn dùng công thức sau =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\"-\"),8,0,\"-\") Hoặc nếu như bạn muốn dùng dấu chấm để ngăn cách =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\".\"),8,0,\".\")