Chia chuỗi kí tự trong một cột

Nếu bạn có một cột ghi họ và tên đầy đủ và muốn tách riêng Họ , tên đệm và Tên thành những cột khác nhau
Nếu bạn có một cột ghi họ và tên đầy đủ như sau
 
\"/\"
 
bạn muốn tách riêng Họ , tên đệm và Tên thành những cột khác nhau cách thức tiến hành như sau
 
Bôi đen nội dung bạn muốn tách , bấm menu Data , chọn Text to Columns
 
\"/\"
 
 
Chọn Delimiter , bấm Next
 
\"/\"
 
Trong phần Delimiter , chọn Space ( nếu như chuỗi kí tự muốn tách phân cách bằng dấu trống )
 
\"/\"
 
Rồi bấm Finish , bạn sẽ được như hình sau
 
\"/\"
 
 
\"/\"