Bỏ chế độ chia xẻ ( Shared ) của file Excel

Chế độ chia xẻ file Excel cho phép nhiều người truy cập tới cùng một file đồng thời . Excel theo dõi sự thay đổi trong file dữ liệu và sau đó gộp công việc của mọi người vào cuối ngày làm việc .

 

 

Khi file Excel bị chia xẻ một số sự thay đổi không được phép . Để bảo đảm muốn thay đổi toàn bộ những gì bên trong file , bạn sẽ cần muốn bỏ chế độ chia xẻ của file này .

Trong Excel 2003 , chọn menu Tools > Share Workbook  , chọn tab Editing . Bất kì ai đang mở file này sẽ có trong danh sách ở tab này .

Trong Excel 2007 , chọn tab Review > Share Workbook

 

 

Trong Excel 2003 ,  chọn Tools > Share Workbook và bỏ dấu tích Allow changes …

Trong Excel 2007 cũng bỏ dấu tích Allow changes by more ….

 

 

Bạn sẽ được hỏi có chắc muốn bỏ chia xẻ ( Unshared ) hay không . Bấm “Yes