Truy cập Google Docs từ bên trong Outlook 2010

Hướng dẫn này cho phép bạn truy cập ( thêm , xóa , đổi tên , chia xẻ … ) và gắn quyền những tài liệu Google Docs ngay bên trong Microsoft Outlook 2010 .

 

1. Tải và cài đặt Plug-In  Harmon.ie for Google Docs .

\"\"

\"\"

 

2. Ngay sau khi cài đặt , mở Microsoft Outlook 2010 và thanh Harmonie sẽ xuất hiện góc bên phải của cửa sổ Outlook 2010 . Đăng nhập tới tài khoản Google Docs .

 

\"\"

 

3. Đăng nhập hoàn tất , danh sách tất cả tài liệu của bạn trong Google Docs sẽ xuất hiện . Nếu chưa có , bạn có thể tạo mới bằng cách bấm nút New và chọn kiểu tài liệu mà muốn tạo

 

\"\"

 

4. Tất cả tài liệu Google Docs bạn có thể bấm chuột phải vào để mở . Khi ấy bạn có thể biên tập , đổi tên và làm việc với những tính năng chuẩn của Google Docs và những giao diện của nó

 

\"\"

\"\"

 

 

\"\"