Google sắp xếp lại Inbox bằng phân chia thành những Tab

Google đang cập nhật Gmail bằng cách tự động tổ chức lại Inbox thông qua những xếp loại thông minh . Những hạng mục này xuất hiện thành các Tab lớn phía trên Inbox của màn hình Desktop thông thường hoặc thành menu trượt trên điện thoại và bản chất được xây dựng dựa trên tính năng Priority Inbox .Hiện tại Gmail có 5 xếp loại khác có sẵn (Primary, Social, Promotions, Updates, và Forums) , bạn có thể bật / tắt từ menu Settings . Ngay sau khi kích hoạt , Google sẽ tự động chuyển những thư vào từng hạng mục , và bạn có thể Kéo-Thả những bức thư để Gmail có thể họ cách lọc . Từ đó bạn có thể bấm từng Tab khác nhau để xem những thư bên trong nó .Những thông báo về Tag các bức ảnh trên Facebook và những thông tin trên Twitter sẽ được nhóm bên trong tab Social . …