Gmail SmartCompose dùng máy học hỗ trợ soạn thư nhanh hơn

Google thông báo sẽ sơm đưa thêm tính năng “Smart Compose” trong Gmail dùng Machine Learning để hỗ trợ người dùng viết thử nhanh hơn .
Google thông báo sẽ sơm đưa thêm tính năng “Smart Compose” trong Gmail dùng Machine Learning để hỗ trợ người dùng viết thử nhanh hơn .
Tính năng này làm việc dựa vào kết hợp Machine Learning để nhận biết những câu văn thường dùng và tự đồng điền trong bức thư điện tử để viết thư nhanh hơn khi đang vội .
“Smart Compose” sẽ đưa ra cho tất cả người dùng Gmail trong những tuần tới . Để dùng nó , bạn sẽ phải kích hoạt tính năng này đầu tiên bằng cách chọn Settings và bấm “Try the new Gmail” để vào giao diện Gmail mới . Sau đó chọn tab General trong Settings và kích hoạt “Experimental Access." .
Sau đó bấm nút Compose để dùng tính năng Smart Compose .