Cerber 4.0 được bán trực tuyến và triển khai qua những chiến dịch quảng cáo độc hại

Bên cạnh những mã độc đòi tiền chuộc như Locky và CryptXXX , Cerber là một trong những mã độc đòi tiền chuộc hoạt động tích cực nhất hiện nay .

Nó liên tục được cập nhật với mục đích để thay đổi “chữ kí” và chế độ hoạt động để vượt qua những hàng rào bảo vệ .

Được phát hành từ đầu năm 2016 nhưng nó đã liên tục được cập nhật từ bản Cerber 1.0 cho tới hiện tại là 4.0 . Tin tặc đã phát hành bản Cerber 2.0 từ đầu tháng Tám sau đó tới Cerber 3.0 từ đầu tháng Chín và bây giờ là bản Cerber 4.0 . Các chuyên gia an ninh của Kafeine cho biết Cerber 4.0 đang được bán trực tuyến như là một nền tảng  dịch vụ RaS (Ransomware-as-a-Service) .

Theo Trend Micro , Cerber 4.0 đã lây nhiễm tới người dùng , mới nhất , thông qua ba chiến dịch quảng cáo độc hại .

Chiến dịch đầu tiên bắt nguồn từ Kit khai thác Magnitude , đó là một bột Kit khai thác cá nhân được một nhóm tin tặc triển khai .