Xóa tất cả Header và Footer trong file Word

Nếu bạn nhận được tài liệu từ những người khác nhưng trong đó phần Header hoặc Footer lại có chứa nhiều định dạng khác nhau vì thế bạn rất khó khăn nếu như chỉ lựa chọn xóa Header hoặc Footer theo cách thông thường .

Để hỗ trợ xóa tất cả Header và Footer trong Word bạn có thể dùng  Macro với cách thức như sau :

 

1 . Mở Word và file tài liệu có chứa Header hoặc Footer với những kiểu định dạng khác nhau

2. Bấm tổ hợp phím Alt_F11 để mở ra cửa sổ Visual Basic

3. Bấm menu Insert > Module  và bạn copy nội dung bên dưới

 

Sub RemoveHeadAndFoot()

    Dim oSec As Section

    Dim oHead As HeaderFooter

    Dim oFoot As HeaderFooter

    For Each oSec In ActiveDocument.Sections

        For Each oHead In oSec.Headers

            If oHead.Exists Then oHead.Range.Delete

        Next oHead

        For Each oFoot In oSec.Footers

            If oFoot.Exists Then oFoot.Range.Delete

        Next oFoot

    Next oSec

End Sub

 

4. Quay trở lại Word

5. Nếu bạn dùng Word 2003 thì chọn Tools > Macro > Macros , chạy Macro có tên là RemoveHeadAndFoot .

6. Nếu bạn chạy Word 2007 hãy chọn Developer > Macro , chạy Macro có tên là RemoveHeadAndFoot .

 

 

\"\"