Xóa tất cả những đường kẻ ngang trong tài liệu Word

Trong tài liệu Microsoft Word có thể xuất hiện những đường kẻ ngang không mong muốn và bạn muốn xóa những đường kẻ này .

 

 \"\"

 

Cách thức xóa nhanh nhất những đường kẻ ngang này là bạn dùng macro . Mở tài liệu Word có những đường kẻ ngang này , bấm tổ hợp phím Alt_F11 để mở Microsoft Visual Basic .

Chọn tab Insert > Module , bạn sao chép nội dung bên dưới của macro này

 

Sub removehline()
Dim ils As Paragraph
For Each ils In ActiveDocument.Paragraphs
ils.Borders(wdBorderBottom).LineStyle =wdLineStyleNone
Next ils
End Sub

 

Quay trở lại Word , bấm tab Developer > Macro , rồi chạy macro có tên là removehline

Bạn sẽ thấy nó xóa hết tất cả những đường kẻ ngang .