Thay đối kiểm tra chính tả bằng tiếng Anh

Nhiều khi bạn nhận một tài liệu Word bằng tiếng Anh nhưng khi bấm F7 để kiểm tra chính tả thì nó lại chuyển sang kiểm tra chính tả bằng tiếng Pháp ,

hoặc một ngôn ngữ nào khác , cách thức quay trở lại kiểm tra bằng tiếng Anh như sau

Với Word 2007

Bấm tab Review > Set Language

 

\"\"

 

Cửa sổ Language mở ra bạn chọn English (U.S.) , bấm nút Default , bấm OK

 

\"\"

 

Sau đó bạn Save file, đóng file đó lại và mở lại nó khi ấy sẽ kiểm tra được chính tả bằng tiếng Anh

 

Với Word 2003

Bạn chọn menu Tools > Language > Set Language

 

\"\"

 

Rồi làm tương tự như hình 2

 

 

\"\"