In tài liệu Word không có những đánh dấu Track Changes

Tính năng Track Changes trong Microsoft Word cho phép đánh dấu những sự thay đổi bạn làm trong tài liệu do đó bất kì ai khác đang làm việc với tài liệu này biết những gì bạn đã thay đổi .

Ở chế độ ngầm định những đánh dấu này hiển thị trên tài liệu được in ra , nhưng bạn có thể in mà không  hiển thị nó .

Để in tài liệu không  có những đánh dấu Track Changes bạn chọn lệnh in như thông thường , trong Print All Pages > Document Info , đánh dấu tích vào Print Markup

 

 \"\"