Gỡ bỏ tất cả Comment và Section Break trong Word

Trong Word cho phép bạn dễ dàng thêm những Comment và nhiều khi bạn muốn xóa toàn bộ .

Để làm được việc đó cần những bước như sau :

Bấm tổ hợp phím Ctrl+H . Word sẽ hiển thị hộp cửa sổ Find and Replace

 

\"\"

 

Trong mục Find what bạn gõ ^a

Trong mục Replace with nhớ để trống

Bấm Replace All

 

Xóa tất cả Section Break

 

Nhiều khi bạn copy những đoạn tài liệu ở những file khác nhau vào văn bản của mình sẽ có những trường hợp ví dụ như khi đánh số thứ tự lại bị sai lệch ỏ một trang nào đó , nguyên nhân là do trong tài liệu có những phần ngắt , Section Break , lung tung và cần phải thiết lập lại ở trạng thái ngầm định ban đầu .

Để xóa toàn bộ những Section Break trong van bản bạn cũng làm như sau :

Bấm tổ hợp phím Ctrl+H . Word sẽ hiển thị hộp cửa sổ Find and Replace

 

\"\"

 

Trong mục Find what bạn gõ ^b

Trong mục Replace with nhớ để trống

Bấm Replace All

 

\"\"